Ordnance Survey

No LXXXIV S.E by Ordnance Survey

No LXXXIV S.E by Ordnance Survey
£24.64 £28.00 Approx $33.75, €27.78
 

No LX S.E. (Montgomeryshire) by Ordnance Survey

No LX S.E. (Montgomeryshire) by Ordnance Survey
£35.20 £40.00 Approx $48.22, €39.68
 

No XLII NW (Brecon) by Ordnance Survey

No XLII NW (Brecon) by Ordnance Survey
£35.20 £40.00 Approx $48.22, €39.68
 

No LVL SE (Radnor) by Ordnance Survey

No LVL SE (Radnor) by Ordnance Survey
£35.20 £40.00 Approx $48.22, €39.68
 

Montgomery Sheet 165 by Ordnance Survey

Montgomery   Sheet 165 by Ordnance Survey
£52.80 £60.00 Approx $72.33, €59.53
 

(Knighton) Sheet 180 by Ordnance Survey

(Knighton)    Sheet 180 by Ordnance Survey
£59.84 £68.00 Approx $81.97, €67.46
 

Map Sheet no LXXII by Ordnance Survey

Map Sheet no LXXII by Ordnance Survey
£66.00 £75.00 Approx $90.41, €74.41
 

London. Sheet VII. 38 by Ordnance Survey

London. Sheet VII. 38 by Ordnance Survey
£101.20 £115.00 Approx $138.63, €114.09
 

London. Sheet. Middlesex/Hertfordshire. Sheet V11 Do XLV1 by Ordnance Survey

London. Sheet. Middlesex/Hertfordshire.  Sheet V11 Do XLV1 by Ordnance Survey
£127.60 £145.00 Approx $174.79, €143.86
 

London. Sheet. Middlesex/Hertfordshire. Sheet V1 Do XLV by Ordnance Survey

London. Sheet. Middlesex/Hertfordshire.  Sheet V1 Do XLV by Ordnance Survey
£127.60 £145.00 Approx $174.79, €143.86
 

London. Sheet VII. 62 by Ordnance Survey

London. Sheet  VII. 62 by Ordnance Survey
£132.00 £150.00 Approx $180.82, €148.82
 

London. Sheet V111 by Ordnance Survey

London. Sheet V111 by Ordnance Survey
£132.00 £150.00 Approx $180.82, €148.82
 

Ordnance Survey London. Sheet VII 76

Ordnance Survey London. Sheet VII 76
£145.20 £165.00 Approx $198.9, €163.7
 

Ordnance Survey London. Sheet VII 57

Ordnance Survey London. Sheet VII 57
£158.40 £180.00 Approx $216.99, €178.58
 

London. Sheet X1 by Ordnance Survey

London. Sheet X1 by Ordnance Survey
£158.40 £180.00 Approx $216.99, €178.58
 

London. Sheet XXVIII by Ordnance Survey

London. Sheet XXVIII by Ordnance Survey
£176.00 £200.00 Approx $241.1, €198.42
 

London. Sheet XLV FIRST EDITION 1872 by Ordnance Survey

London. Sheet XLV FIRST EDITION 1872 by Ordnance Survey
£198.00 £225.00 Approx $271.23, €223.22
 

London. Sheet XXXVII by Ordnance Survey

London. Sheet XXXVII by Ordnance Survey
£220.00 £250.00 Approx $301.37, €248.03